Finnkibu.fi toimitusehdot

 1. Yleistä - sopimusehtojen soveltaminen

Finnkibuye:n sopimusehtoja (jäljempänä "Sopimusehdot") sovelletaan Finnkibuye:n ja asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin, ellei toisin sovittu Finnkibuye:n ja kyseenomaisen yksittäisen asiakkaan välillä. Finnkibuye:n sopimusehtoja voidaan soveltaa myös siinä tapauksessa, jos Finnkibuye on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

 1. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen tekemisen yhteydessä toimiva sähköpostiosoite. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Samaa sähköpostiosoitetta tullaan käyttämään myös mahdollisia tulevia tilauksia varten. Mikäli asiakas muuttaa sähköpostiosoitettaan, on hänen ilmoitettava siitä. Asiakkaan on myös varmistettava sähköpostisuodattimien asetukset saadakseen kaikki mahdolliset Finnkibuye:n lähettämät sähköpostiviestit.

Finnkibuye on valtuutettu, muttei ole velvoitettu lähettämään viestejä muilla tavoin kuin sähköpostitse. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia viestinnän suorittamista ensisijaisesti puhelimitse, kirjeitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (esimerkiksi SMS-viesteillä).

Finnkibuye:n sähköpostitse asiakkaalleen lähetetyt viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on asiakkaalle lähetetty. Mikäli voidaan osoittaa, että Finnkibuye:n viestinlähetyksessä on tapahtunut virhe, on vastuu Finnkibuye:llä. Asiakkaalla on lupa lähettää todistusaineistoa siitä, etteivät vastaanottamatta jääneet viestit ole aiheutuneet hänen omasta toiminnastaan.

 1. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Asiakas voi valita suoraan tuotteen, jonka voi lisätä verkkokaupan ostoskoriin ja maksaa kassalla. Asiakas voi myös pyytää tarjousta tuotteesta yhteydenottolomakkeen kautta.

Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää oikean ja toimivan sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa Finnkibuye:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin Finnkibuye:n Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua Finnkibuye:n tilausvahvistuksen sähköpostitse, on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus.

 1. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy, että Finnkibuye voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen, siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on Finnkibuye:n toiminnan kannalta välttämätöntä.

Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste löytyy täältä.

 1. Hinnat ja laskutus

Finnkibuye:n ilmoittamat hinnat sisältävät arvonlisäveroa. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen.

Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteen tehtävistä muutoksista, laskutetaan erikseen.

Tilauksellaan asiakas hyväksyy maksutavan.

 1. Tuotanto- ja Toimitusaika

Ilmoitetut tuotantoajat ovat tavoitteellisia.

Mikäli tuote on tilattu jälkitoimituksella, tapahtuu yksilöityjen tuotteiden toimitus keskimääräisesti 3 viikon kuluessa tilausvahvistuksesta. Kiireellisissä ja ehdottoman toimitustakarajan vaativissa tapauksissa kannattaa aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Mikäli tilauksen kaikki tuotteet ovat jo varastossa pyrimme lähettämään tilauksen heti seuraavana arkipäivänä.

Toimitus tapahtuu Postin kautta. Paketit ovat noudettavissa palvelupisteistä ja pakettiautomaateista.

Finnkibuye ei vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat Finnkibuye:stä riippumattomia (kuten lakko, sulku, viranomaismääräykset, luonnonkatastrofit, poikkeuksellisen hankala sää ja muut näitä vastaavat ennalta-arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli kyseessä olevat esteet kohdistuvat Finnkibuye:n alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa Finnkibuye on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi. Finnkibuye voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli Finnkibuye:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. Finnkibuye ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.

 1. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle. Viimeistään kuitenkin silloin, kun tavara lähtee tuotannosta. Tämä pätee riippumatta siitä kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa Finnkibuye:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy Finnkibuye:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle.

Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella Finnkibuye voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.

 1. Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin seitsemän (7) työpäivän kuluessa toimituksesta.

 1. Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen, tai siitä puuttuu kirjallisesti sovittu ominaisuus, Finnkibuyepäättää yksin korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli Finnkibuye ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä, eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, tai korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. Finnkibuye vastaa korvaavasta tuotteesta tai korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

 1. Korvausvastuu

Finnkibuye vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa Finnkibuye ei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta, tai tahallisesta henkilövahingosta, Finnkibuye vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin Finnkibuye:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajilta, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

 1. Omistusoikeuden pidättäminen

Finnkibuye pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja, omistusoikeus pidätetään kunnes kaikki Finnkibuye:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi.

 1. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

 1. Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin Finnkibuye:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka Finnkibuye:n kotipaikan tuomioistuin, mutta Finnkibuye:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen.

 1. Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa finnkibu.fi esitetyt tuotteet tarjoaa

Finnkibuye

Hansatie 2 E 40

02780 Espoo

Kotipaikka: Espoo

Y-tunnus 3125792-5

Puhelin 04578348824

Yhteys www.finnkibu.fi/ota-yhteytta/

Sopimuksellamme, emme toimita tuotteita asiakkaan sopimusta vastaan.

 1. Tietoja tuotteiden peruutusoikeudesta

Finnkibuye myy yksilöityjä tuotteita, jotka valmistetaan Afrikassa. Lakisääteistä oikeutta peruuttaa Finnkibuye:n kanssa tehtyä kauppaa yksilöidysti valmistetuista tai muokatuista tuotteista ei ole.

 1. Virhevastuu ja takuu

Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä asiakkaan vastaanotettua toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava Finnkibuye:lle kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse. Mahdollinen reklamaatio tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteiden toimituksesta, myöhemmin tehtyjä reklamaatioita ei hyväksytä.  Finnkibuye vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään muuta takuuta ei anneta.

 1. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat puhelimitse 04578348824 arkisin kello 9-17 välisenä aikana. Voitte ottaa myös yhteyttä yhteystietosivun kautta sähköpostitse.

 1. Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

www.paytrail.com

 1. Maksutavat

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla:
Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, LähiTapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit,
Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä maksukortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta.

 1. Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaistenpankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.Käsittelemme tilauksen kaupan aukioloaikaan kun maksu on suoritettu.